CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Çalışan Temsilcisi

Çalışan temsilcisi, çalışanlar ve işveren arasında iletişim kurarak iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışınları temsil etmekle görevlidir. Çalışan temsilcisi, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda çalışanları temsil eder. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine katılımın sağlanması, İSG kültürünün oluşması için önemlidir. Çalışan temsilcisi de bu amaçla oluşturulmuştur. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu göre, her işyerinde çalışan temsilci bulunması zorunludur.

   Çalışan temsilcisinin görevleri “İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” ile düzenlenmiştir. Bu tebliğe göre;

çalışan temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için önlem alınmasının istemesi, teklifler bulunma vb konularda çalışanları temsil etmekle görevlidir.

   Çalışan temsilcisi iş sağlığı güvenliği kurulu bulunan işyerlerinde bulunan kurulun daimi üyesidirler. Aynı zamanda risk değerlendirme çalışmasına da katılıp risk değerlendirme raporunda yer alırlar.

   İşyerinde kaç tane çalışan temsilcisi olması gerektiği işçi sayısına göre belirlenir. Her 2-50 çalışan için 1 çalışan temsilcisi, 51-100 çalışan işçi için 2 çalışan temsilcisi, 101-500 çalışan için 3 çalışan temsilcisi, 501-1000 çalışan için 4 çalışan temsilcisi, 1001-2000 çalışan için 5 çalışan temsilcisi ve 2001 ve üzeri içinse 6 çalışan temsilcisi bulunması gerekir.

Çalışan Temsilcisi Seçilmesi

   Çalışan temsilcileri seçim veya atama yolu ile belirlenebilirler. Seçim, gizli oylamayla yapılır ve seçimlere çalışanların en az yarısından bir fazlasının katılması gerekir. Yoksa seçim geçersiz sayılır. Çalışan temsilcisi seçimi en az 7 gün önceden işveren tarafından yazılı olarak ilan edilir. Bu süre içinde çalışan temsilcisi olmak isteyen ve buna uygun nitelikleri bulunan (işyerinin tam süreli daimi çalışanı olması, en az 3 yıllık iş deneyiminin olması, en az ortaokul düzeyinde eğitim görmüş olması) çalışanlar aday olabilirler. Çalışan temsilcisi adayı çalışan sayısının üç katını geçemez. Örneğin; bir işyerinde 60 çalışan varsa; o işyerinde en fazla 6 kişi aday olabilir.

   Seçimi kazanıp çalışan temsilcisi olan kişinin görev süresi 5 yıldır. Belirlenen çalışan temsilcilerine görevleri çalışan temsilcisi atama yazısı ile tebliğ edilir.

  Çalışan temsilcisinin, herhangi bir nedenle görev süresini bitirmeden görevinden ayrılması halinde, daha önce yapılan seçim sonucuna göre bir sonraki adaya çalışan temsilcisi görevi verilir.

   Seçim için işveren tarafından duyurulan yazılı ilana başvuru olmaması halinde, çalışan temsilcisi atama yoluyla belirlenir.

Çalışan Temsilcisi Eğitimi

   Çalışan temsilcilerine özellikle iş sağlığı ve güvenliği konularında özel olarak eğitim verilmelidir. Bu eğitimler, işveren veya işveren tarafından görevlendirilmiş bir kişi tarafından yapılabilir. Eğitimi veren kişinin İSG konusunda yeterli bilgiye sahip olması gerekir.

    Çalışan temsilcilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin yanı sıra, çalışanların iş kanunundan doğan hakları, İSG mevzuatı, risk değerlendirme, acil durumlar ve iş sağlığı ve güvenliği kurul çalışmaları hakkında eğitimler verilir.