CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Güvenliği ve Sağlığı Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 17 nci maddesine göre işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarını sağlamaktan zorunludur.  Eğitimler özellikle; iş başı yapmadan önce, çalışılacak yer veya iş değişikliği sebebiyle, kullanılacak iş ekipmanı değişikliği halinde ya da yeni bir teknoloji uygulaması durumunda verilir. Bu eğitimler ortaya çıkan yeni durumlar veya risklere uygun olarak yenilenmeli ve gerektiği durumlarda da tekrar edilmelidir.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 5 inci maddesine göre ise işverenler, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili aşağıda belirtilenleri yapmakla yükümlüdür.

 • Eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanması,
 • Eğitim için uygun alan, araç ve gereçlerin hazırlanması,
 • Çalışanların bu eğitimlere katılmasının sağlanması,
 • Eğitim sonunda katılım sağlayanlara katılım belgesi hazırlanması.

İşverenler, çalışanlarına en az aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür.

 1. Genel konular
 1. Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 2. Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 3. İşyeri temizliği ve düzeni,
 4. İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
 1. Sağlık konuları
 1. Meslek hastalıklarının sebepleri,
 2. Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 3. Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 4. İlkyardım
 1. Teknik konular
 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarma

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır.

 1. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
 2. Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
 3. Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

herhangi bir durumdan kaynaklı altı aydan fazla süre ile işe gelmeyen çalışanlara tekrar iş başı yapmadan önce yenileme eğitimi verilmelidir.

İş kazası veya meslek hastalığı geçiren çalışanlara iş başından önce mutlaka kazanın veya meslek hastalığının sebepleri, güvenli çalışma yöntemleri ve korunma yolları ile ilgili eğitim verilmelidir.

İş veren düzenlenecek eğitimleri gösteren yıllık programın hazırlanmasını sağlamalı ve onaylamalıdır. Yıllık program, eğitimlerin konusunu, tarihini, süresini, kimlerin katılacağını, amacını ve hedefini içermelidir.

Verilecek eğitimler, çalışanların iş başı yaptıklarında ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde ve aşağıdaki sürelere uygun olarak verilmelidir.

 1. Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 2. Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 3. Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat

Eğitim süreleri bütün olarak değerlendirilmeli fakat dört saat ve katları şeklinde iş yerindeki vardiya ve iş programı dikkate alınarak farklı zaman dilimlerine de dağıtılabilir.

CanÖren OSGB, ilgili yönetmelik hükümlerine uygun bir biçimde firmanıza özel, yönetmelikte belirtilen konu ve süreleri içeren eğitimleri sizin için planlayarak ve gerçekleştirerek, eğitime katılım sağlayan çalışanlara  “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 inci maddesine uygun olarak, Eğitim Katılım Belgesi düzenlenmektedir.