CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Verenin İş Sağlığı Güvenliği Yükümlülükleri

Bakanlık tarafından işverenlere iş güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izleme, denetleme ve gereğini yapma yükümlüğü getirilmiştir. İşverenler bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için iş güvenliği sorumlusu görevlendirmelidir. Ayrıca, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 124. Maddesi, binada en yetkili amirin yangın amiri olduğunu belirtmektedir.

  1. Maddesi ise mesai saatleri içinde bu görevini bir başkasına devredebileceğinden bahsetmektedir. Bu nedenle ayrıca yangın sorumlusu da görevlendirilmelidir. Bu işleri Yangın ve İş Güvenliği Sorumlusu atayarak bir kişinin de görevlendirilmesi sağlanabilir. On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yeri işverenleri ayrıca diğer sağlık personeli görevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olması halinde tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.

Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin sunulması için işveren;

  •         
  • Çalışanları arasından ilgili yerde tarif edilen niteliklere sahip çalışanı, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak İş Güvenliği Uzmanı olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya yetkilendirilmiş toplum sağlığı merkezlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.
  • Belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfını dikkate alarak kendi işyerinde, İş Güvenliği Uzmanlığı görevini üstlenebilir. İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. İşveren, iş yerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar.
  • İşveren, görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. İşveren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekçesi ile birlikte talepte bulunan kişiye yazılı olarak bildirir ve bu yazışmaların işyerinde düzenli olarak arşivlenmesini sağlar.
  • İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdiği kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi işyerine gelen çalışanları ve bu çalışanların işverenlerini bilgilendirir.
  • İşverenin; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda uzman görevlendirmesi veya hizmet satın alması işverenin sorumluluklarını etkilemez. İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile ilgili maliyeti çalışanlara yansıtamaz.
  • İşveren, belirtilen durumlarda, ilgili yargı sürecini takip eder ve sonucunu İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bildirir. İş yeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.