CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İş Yeri Hekimliği

İş Yeri Hekimliği

          Canören Osgb ( CANÖREN İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ) olarak, İş yeri hekimliği alanında görev yapmak üzere Ç.S.G.B. (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca) yetkilendirilmiş bir kurumuz.
          Hizmet verdiğimiz firmada çalışan personel yada personellerin sağlık tetkik kontrol ve raporlarının düzenli olarak yapılmasını ve gerekli işyeri hekimlik faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sağlıyoruz.
          6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunun 8. Maddesi gereğince iş yeri hekimi bulundurma yükümlülüğü yeniden kanunda yerini aldı.
          Bu maddede; İş yeri hekimleri görevlerini, mesleklerinin gerektirdiği etik ilkeler ve mesleki dokunulmazlık çerçevesi içerisinde yürütür.” Ayrıca İş yeri hekimi “Atamaları yapılan iş yerlerinde iş sağlığı ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene maddeler halinde yazılı olarak bildirmekte ve bildirdiği hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi durumunda, bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkili mercilerine bildirir.” maddesi de eklenmiştir.

İş Yeri Hekiminin Yükümlülükleri;

 • Rehberlik ve Danışmanlık Hizmeti : 

  a) Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi ile ilgili işverene rehberlik yapmak ve işvereni bu konularda aydınlatmakla görevlendirilir.

  b) İşin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların ( KKD ) seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak devam ettirilmesi için işverene önerilerde bulunmak.

  c) Çalışanların sağlığının geliştirilmesi hususunda gerekli gördüğü konularda işverene tavsiyelerde bulunmak.

  d) İşin işleyişinde ergonomi ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapmak ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik faaliyetlerinde dikkate almak.

   e) Yemekhane, kantin, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere iş yeri bina ve eklentilerinin genel sağlık bilgisi şartlarını sürekli gözetleyip denetlemek, çalışanlara yürütülen işin gereğince beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun kullanılması konularında öğütlerde bulunmak.

   f) İş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının sebeplerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.

   g) Hekim ayrıca, İş yerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya sebep olmasa da çalışana, ekipmana yada iş yerine zarar verme olasılığı olan olayların sebeplerinin belirlenmesi hususunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde bulunmak.

   h) İş yeri hekimi, İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak tebliğ etmekle yükümlüdür.

 • Sağlık Gözetimi

  a) İş yeri hekiminiz sağlık gözetimi yapılacak iş yerinde işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile alakalı olarak çalışanları bilgilendirmek ve onların onayını almak,
  b) Çalışanların sağlık gözetimini yapmakla,
  c) Çalışanların karakteristik özellikleri, iş yerinin tehlike sınıfı ve işin niteliğine göre öncelikli olarak göz önünde bulundurularak uluslararası standartlar ile iş yerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları doğrultusunda;

  1. a) Az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 5 yılda bir kez,
  2. b) Tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç 3 yılda bir kez,
  3. c) Çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde en geç yılda bir defa olmak üzere periyodik muayenelerini tekrarlamak durumundadır. Fakat iş yeri hekiminin gerek görmesi halinde bu süreler kısaltılabilir.
  d) 
  Firmanızın çalışanlarının yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri ile  tetkiklerin sonuçlarını EK-2 formunda verilen örneğe uygun olarak düzenlemesini yapmak ve iş yerinde arşivlemek,

  e)
  Özel politika gerektiren gruplar, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı alanlar, kronik hastalığı, madde bağımlılığı, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi çalışanlarınızın, bu durumlara uygun alanlarda işe yerleştirilmelerini sağlamak için gerekli sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlemek, meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı almış çalışanın olması halinde kişinin çalıştığı ortamdaki diğer personellerin sağlık muayenelerini yinelemek,

  f) Sağlık problemleri sebebiyle işe devamsızlık durumları halinde, iş yerinde oluşabilecek sağlık sorunları arasında bir ilişkinin olup olmadığını konusunda tespitlerde bulunmak, gerekli durumlarda çalışma ortamı ile alakalı ölçümler yapılmasını planlayarak işverenin onayına sunmak ve alınan sonuçların personellerin sağlığı açısından değerlendirmek,

  g) Personellerin sağlık sebebiyle yinelenen işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde istemeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevine devam etmesinin sakıncalı olduğu durumlarda mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek işverenin onayına sunmak,

  h) Salgın hastalıkların kontrolü açısından yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli sağlık bilgisi eğitimlerini vermek, gerekli muayene ve tetkiklerini zamanında yapmak,

  ı) Firmanızda yapılan sağlık gözetim çalışmalarını kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile alakalı değerlendirmelerde bulunmak, negatif sonuçlara yol açabilecek tehlikeli durumların tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını hazırlayarak işverenin onayına sunmak, uygulamaların takibini yapmak ve EK - 3’te belirtilen örneğine uygun yıllık değerlendirme raporunu hazırlamakla mükelleftir.

 • Eğitim ve Bilgilendirme
 • İlgili Birimlerle İşbirliği