CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

İSG Dosyasında Olmazsa Olmaz Dokümanlar

 İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için hizmet verdiğimiz tüm iş yerlerinde yaptığımız her işlemi kayıt altına almak zorundayız. Bu işlemler bakanlık tarafından denetlenmektedir. Bu denetimlerde, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklerde belirtilen hususlar doğrultusunda gereken dokümanlar hazır bulunmalıdır. Bu denetimlerde müfettişler öncelikli olarak; İş Güvenliği Uzmanı Online Bildirimi / Uzman ve Hekim Sertifikası, Yıllık Çalışma ve Yıllık Eğitim Planı, Yıllık Değerlendirme Raporu, Tespit ve Tavsiye Defteri nüshaları, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi belgeleri, Risk Değerlendirme Ekibi Atama yazısı / Eğitim dokümanları / Risk Değerlendirme Raporu, Acil Durum Planı / Acil Durum Ekipleri / Eğitim dokümanları / Tatbikat kayıtları, Çalışan Temsilcisi Duyuru yazısı / Seçim Kağıtları / Eğitim dokümanları ve İş Kazası Raporları ve kaza kayıtlarının dökümanlarını görmek isterler.

1. İş Güvenliği Uzmanı Online Bildirimi / Uzman ve Hekim Sertifikası

    E-devlet sistemi kullanılarak yapılan İSG-Katip atamalarının uzman ve hekimin OSGB ile  iş yeri arasındaki sözleşmenin ıslak imzalı hali İSG Dosyası ve OSGB’de bulunan firma dosyasında bulunmalıdır.

2. Yıllık Çalışma ve Yıllık Eğitim Planı

   Uzman ve hekimlerimizin yıl içerisinde hizmet verdikleri iş yerlerinde yaptıkları takipleri; periyodik kontroller, tatbikatlar ve eğitimler gibi faaliyetlerin dökümanlarını Yıllık Çalışma ve Eğitim Planları’nda ele almaktadır ve her yılın sonunda bir sonraki yıl için Yıllık Çalışma ve Yıllık Eğitim Planı hazırlanmalıdır.

3. Yıllık Değerlendirme Raporu

   Her yılın sonunda hazırlanması gereken,  bir önceki yılda İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti adına neler yapıldığını gösteren rapordur.

4. Tespit ve Tavsiye Defteri Nüshaları

   İş yerlerinde uzman ve hekimler tarafından yapılan gözetimlerin sonucunda tespit edilen eksiklerin ve uygunsuzlukların Tespit ve Tavsiye Defterine yazılması gerekmektedir.

5. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Belgeleri

   İş yerlerindeki tüm çalışanlara verilen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Belgeleri, eğitim katılım listeleri, sınav kağıtları ve eğitime katılım sertifikaları; eğitim katılım listeleri dosyasında bulunmalıdır.

6. Risk Değerlendirme Ekibi Atama Yazısı / Eğitim Dokümanları / Risk Değerlendirme Raporu

   Risk Değerlendirme Raporu hakkında bilgi vermek için belirlenen üyelere eğitim verilmelidir. Bu eğitim için belirlenecek yerlerin arasında azami olarak; işveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi, çalışan temsilcisi ve destek eleman olmalıdır. Eğitimin ardından Çalışma Ortam Gözetimleri neticesinde belirlenen riskler göz önünde bulundurularak Risk Değerlendirme Raporu hazırlanmalıdır.

7. Acil Durum Planı / Acil Durum Ekipleri / Eğitim Dokümanları / Tatbikat Kayıtları

   İş yerlerinde deprem, sel, yangın, iş kazası gibi acil durumlar için belirlediğimiz Acil Durum Planı bulunmalıdır. Böylece çalışanlar, acil durumlar esnasında neler yapması gerektiği konusunda bilinçli olurlar. Bu planda yangın söndürme, koruma, kurtarma ve ilk yardım ekipleri belirlenir. Belirlenen üyelere kurumlardan eğitimler aldırılır ve bu eğitimlerin dokümanları iş yerlerinin dosyalarında saklanır. Bu eğitimlerin dışında yılda en az bir kere Acil Durum Tatbikatları gerçekleştirilmelidir. Gerçekleştirilen bu tatbikatların raporları da dosyada bulunmalıdır.

8. Çalışan Temsilcisi Duyuru Yazısı / Seçim Kağıtları / Eğitim Dokümanları

   İş yerlerinde çalışanlar arasından temsilci belirlenir. Temsilci belirlemek için Çalışan Temsilcisi Seçim Duyurusu yayınlanır. Aday olmak isteyen çalışanların isim listesi belirlenir ve sonrasında seçim yapılır. Seçim sonuçlarına göre seçilen Çalışan Temsilcilerine eğitimleri verilir. Bu eğitimlerin kayıtları dosyaya eklenir.

9. İş Kazası Raporları ve Kaza Kayıtları

   İş yerlerinde meydana gelen iş kazalarının bildirim formlarını hazırlamak için; kaza araştırmaları yapılarak rapor hazırlanır ve bu raporlar dosyada saklanır.