CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Meslek Hastalığı Nedir ?

Meslek Hastalığı Nedir ?

Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir nedenle yada işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici ve sürekli hastalık veya ruhi hastalık durumlarına meslek hastalığı denir.

Meslek hastalığının 4'üncü maddenin birinci fıkrasının;
    
a) (a) bendi ile 5 inci madde kapsamında bulunan sigortalılar bakımından, sigortalının meslek hastalığına yakalandığını öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,
    
b) (b) bendi kapsamındaki sigortalı bakımındansa kendisince,bu durumun meydana çıktığı günden itibaren 3 iş günü içerisinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile ilgili kuruma bildirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücu edilir. Meslek hastalığı ile ilgili bildirimler üzerine gerekli soruşturmalar, ilgili Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen personellerince yada Bakanlık iş müfettişleri aracılığıyla olabilir.

Kimyasal maddelerden oluşan meslek hastalıkları.
Mesleki deri hastalıkları
Mesleki solunum sistemi hastalıkları.
Mesleki bulaşıcı hastalıklar
Fiziki etkenlerden dolayı oluşan mesleki hastalıklar