CANÖREN İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Ltd. Şti. | www.canorenosgb.com

Meslek Hastalığı

Meslek hastalığı, işçinin çalıştığı yer ve yaptığı işin şartları nedeniyle ortaya çıkan geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal rahatsızlık durumudur. Meslek hastalığı, işle ilgili hastalıklarla karıştırılmamalıdır. İşyerinde uzun süreli çalışma, iş güvencesinden yoksunluk veya çalışanın maruz kaldığı adaletsiz davranışlar, işle ilgili hastalıklardır ve çalışanın üzerinde psikolojik ve sosyal baskı oluşturabilir. Bu baskı durumu işçinin kalp krizi geçirme riskini arttırır. Çalışan kişi bu durum sonucunda kalp krizi geçirirse buna işle ilgili hastalık denir. Bu durum meslek hastalığı olarak tanımlanmaz. İşyeri ortamında karşılaşılan ısı, basınç, gürültü, toz ve çeşitli kimyasal maddelerin oluşturduğu ve bu durumun akciğer, solunum sistemi ve diğer organlarımızı etkilemesine ise mesleki hastalık denir.

   Meslek hastalıkları; kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları, mesleki cilt hastalıkları, pnömokonyozlar (toz hastalıkları) ve diğer mesleki solunum sistemi hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıkları, fiziksel etkenlerle olan meslek hastalıkları olmak üzere 5 gruba ayrılır.

   Toz hastalıklarına bağlı meslek hastalıkları en çok madencilerde, dökümhanelerde, seramik sanayide ve yol-tünel yapımında çalışan işçilerde görülür. Bu yerlerde çalışan işçiler kum tozuna maruz kalır ve akciğerleri bu durumdan kötü etkilenir. Ayrıca çeşitli kimyasal maddeler kanımızı zehirleyebilir, astıma yol açabilir veya akciğer hastalıklarına sebep olabilir.

   Kimyasal hastalıklar sadece madenciler, yol-tünel yapımında çalışan işçilerde değil aynı zamanda sağlık sektöründe çalışan işçilerde de görülür. Sağlık sektöründe çalışan işçiler; eldivende bulunan antijen, temizleyici maddelerde bulunan maddeler yüzünden astım ve akciğer hastalıklarına yakalanabilirler. Başka bir örnek olarak tekstil çalışanlarını verebiliriz. Özellikle ham pamuğun işlenmesinde, pamukta bulunan maddeler akciğer-solunum hastalıklarına yol açmaktadır.

   Kimyasal maddelere bağlı meslek hastalıkları ve toz hastalıkları dışında, işyerindeki gürültüye bağlı işitme kaybı oluşabilir. Bu sebeple çalışılan ortamda gürültünün azaltılması çok büyük önem taşır.

   Meslek hastalığına yakalanan çalışanlar için; geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli iş göremezlik geliri bağlanması, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu ölen çalışanın hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği verilmesi ve meslek hastalığı sonucu ölen çalışan için cenaze ödeneği verilmesi, meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklardır.

   Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi, kurumca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbi sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi zorunludur.

Çalışanın işten ayrıldıktan sonra meslek hastalığının çıkmış olması durumunda; sigortalı olarak çalıştığı yerden kaynaklanmışsa, sağlanan haklardan yararlanabilmesi için eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirtilen süreden daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır. Bu durumdaki kişiler, gerekli belgelerle onlara sağlanan meslek hastalığı haklarından yararlanmak için kuruma başvurabilirler. Herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık Kurumun veya ilgilinin başvurusu üzerine Sağlık Kurulunun onayı ile mesleki hastalık sigortasının sağladığı haklardan yararlanabilirler.